Förskolan Vilda Tilda

Klagomål

Förskolan Vilda Tilda ser synpunkter och klagomål som en hjälp att förbättra och utveckla verksamheten. Vårt mål är att ta hand om synpunkter och klagomål så snabbt som möjligt och att rätta till fel som kan ha uppstått. Att lämna klagomål finns reglerat i skollagen 4 kap 7-8 §§ skollagen (2010:800). På Förskolan Vilda Tilda sker det genom att vårdnadshavare, barn och andra intressenter ges möjlighet att via blankett lämna klagomål på förskolans verksamhet.

Vårt mål är att du ska känna förtroende för all personal inom förskolan där den dagliga dialogen kring ditt barn ska ske, så att vistelsen ska fungera på ett bra sätt, genom en öppen och rak kommunikation mellan dig och lärarna som arbetar i verksamheten.

Då det gäller synpunkter, förfrågningar eller klagomål som rör verksamheten är det fortsatt i första hand direkt till lärarna i verksamheten, som du skall vända dig till. I viktiga frågor vill även rektor bli kontaktad och informerad av dig direkt.

Klagomålsblanketten lämnas till rektor som vidarebefordrar blanketten till styrelsen. Utredningen görs av styrelsen tillsammans med rektor. Anmälaren ska efter utredning delges skriftligt svar senast tre veckor efter mottagningsdatum. Blanketten diarieförs sedan på förskolan. Förskolan vidtar lämpliga åtgärder om det visar sig att det finns brister i verksamheten.

Kan jag vara anonym? Nej, vi behandlar inte klagomål som är anonyma. Vi måste veta vem vi skall skicka svar till.

Vi ser fram emot rak kommunikation och fortsatt goda kontakter!

 unsplash